Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1P-274

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus; 
3.3. Išmanyti Kelių eismo taisykles, autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, išdėstymą ir veikimą, gedimų požymius, jų įtaką saugiam eismui; 
3.4. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.5. Turėti ne mažiau kaip 5 metų vairavimo patirtį ir vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones; 
3.6. Turėti gaisrinės ir darbų saugos pažymėjimus;
3.7. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.9. Mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Atlieka VLK patalpų, inžinerinių sistemų eksploatavimo priežiūrą; 
4.2. Užtikrina VLK priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą;
4.3. Organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą ir prevencines priemones VLK;
4.4. Atsako už fizinę saugą VLK patalpose;
4.5. Vykdo ūkio priežiūrą bei atlieka ūkinio pobūdžio darbus (atlieka staliaus darbus, VLK darbuotojų darbo vietų aprūpinimą baldais bei kitu inventoriumi, kitus ūkinius darbus pagal tiesioginio vadovo nurodymus).
4.6. Užtikrina VLK patalpų išorės ir vidaus informacinių priemonių aktualumą ir savalaikį atnaujinimą;
4.7. Atsako už Skyriui priskirto turto apskaitą, priežiūrą ir dalyvauja jį inventorizuojant bei teikia pasiūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti turto nurašymo;
4.8. Kontroliuoja VLK tarnybinių automobilių ir elektrinių paspirtukų naudojimą, jų priežiūrą, remontą ir apsaugą;
4.9. Pagal pavedimą vairuoja tarnybinį automobilį;
4.10. Kontroliuoja VLK tarnybinių automobilių kelionės lapų pildymą, vykdo kuro ir ridos apskaitą;
4.11. Kontroliuoja tarnybinių automobilių techninės apžiūros, draudimo galiojimą;
4.12.  Atsako už tarnybinių automobilių valdymo ir kontrolės sistemos priežiūrą, analizuoja gaunamus duomenis, teikia pasiūlymus dėl racionalesnio tarnybinio transporto naudojimo;
4.13. Teikia prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo iniciavimo ir (ar) vykdymo poreikį pirkimus inicijuojantiems ir (ar) organizuojantiems Skyriaus darbuotojams;
4.14. Tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.15. Teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių vidaus tvarką, susijusią su ūkio ir transporto valdymu, tobulinimo;
4.16. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.17. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.18. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.