Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1P-102

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus.
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, išmanyti ir mokėti taikyti Dokumentų ir archyvų įstatymą, Teisėkūros pagrindų įstatymą, Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus.
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, ją sisteminti, rengti išvadas, savarankiškai planuoti darbą.
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
3.6.    Mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Tvarko siunčiamą korespondenciją, tikrina parengtos korespondencijos atitiktį  Dokumentų rengimo taisyklėms ir VLK Dokumentų valdymo taisyklėms, ją registruoja, susieja ir užtikrina, kad korespondencija būtų išsiųsta laiku ir tinkamu būdu.
4.2.    Pagal poreikį rengia ir siunčia elektroninių dokumentų nuorašus, tvirtina dokumentų kopijas, išrašus ir nuorašus.
4.3.    Registruoja VLK vidaus teisės aktus, vidaus dokumentus, sutartis, kolegialių vienetų parengtus dokumentus, tikrina, ar dokumentai įforminti pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus, ar nurodyti dvišalių elektroninių dokumentų privalomi metaduomenys, ar parašai yra korektiški, taip pat užtikrina, kad visi išvardyti dokumentai būtų tinkamai ir laiku nukreipti VLK darbuotojams pagal kompetenciją.
4.4.    Rengia VLK dokumentacijos planus, šių planų papildymų sąrašus, teikia juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui ir tvirtinti VLK direktoriui.
4.5.    Atlieka ketvirtinę ir metinę Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) užregistruotų dokumentų analizę, teikia analizės rezultatus Skyriaus vedėjui.
4.6.    Pagal poreikį atnaujina VLK dokumentų šablonus DVS.
4.7.    Konsultuoja VLK darbuotojus, prireikus rengia jiems metodines rekomendacijas ir pristatymus dokumentų valdymo bei DVS naudojimo klausimais.
4.8.    Teikia pasiūlymus dėl DVS plėtojimo ir tobulinimo, atlieka DVS pakeitimų testavimą.
4.9.     Atlieka teikiamų pašto paslaugų finansų kontrolę.
4.10.    Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus.
4.11.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija, rengia atsakymų projektus.
4.12.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
4.13.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
4.14.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK vadovybės ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.
4.15.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.