Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 22 d.
įsakymu Nr. 1P-84


SUTARČIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Sutarčių skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus  klausimus;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypties (finansų, ekonomikos) ar fizinių mokslų studijų krypties (ekonometrijos, statistikos) ar informatikos mokslų krypties ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą, gebėti naudotis programiniais paketais informacijai apdoroti ir sisteminti;   
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Atlieka Skyriui pavestas funkcijas asmens sveikatos priežiūros paslaugų srityse, vykdant
teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis planavimo, sudarymo ir vykdymo eigos stebėseną:
4.1.1. renka, sistemina ir vertina informaciją apie sudaromas sutartis, siūlomas sutartines sumas ir  informaciją apie pasirašytas sutartines sumas pagal paslaugų rūšis ir jų pokyčius metų eigoje;
4.1.2. analizuoja TLK ir ASPĮ pasirašytų sutarčių pagal paslaugų rūšis vykdymą;
4.1.3. renka, sistemina ir vertina informaciją apie TLK ir ASPĮ sudarytų sutarčių dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų vykdymą;
4.1.4. analizuoja TLK ir ASPĮ sudarytų sutarčių dėl pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir greitosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų apmokėjimą ir stebi vykdymo nuokrypius nuo plano;
4.1.5. sistemina duomenis ir analizuoja pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, greitosios medicinos pagalbos paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis teikimo tendencijas;
4.1.6. atlieka Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros, Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros, Greitosios medicinos pagalbos paslaugų gerų darbo rezultatų rodiklių skaičiavimą ir vertina gautus rezultatus;
4.1.7. vertina duomenis ir skaičiuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo rodiklius, skelbiamus prieš sutarčių sudarymo procesą;
4.1.8. kaupia, vertina reikalingus duomenis ir atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigoms preliminarias sutartinių sumų planavimą brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugoms;
4.1.9. pagal poreikį formuoja IS Sveidra ir kitose VLK sistemose kaupiamų duomenų suvestines.
4.2. Įstatymų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją teikia valstybės institucijoms informaciją, apie suteiktas, PSDF lėšomis apmokamas, paslaugas;
4.3. Teikia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, internetinės VLK svetainės atnaujinimui bei Skyriaus kompetencijai priskirtų dokumentų kataloguose intranete;
4.4. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.5. Teikia užsakymus ir derina Skyriaus poreikiams reikalingų duomenų ataskaitas;
4.6. Teikia siūlymus, dalyvauja ir koordinuoja Skyriaus kompetencijai priskiriamų funkcijų  procesų valdymo automatizavime;
4.7. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.8. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.9. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.10. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.11. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.