Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. 1P-38


EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Buhalterinės apskaitos įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos, ar buhalterijos krypties išsilavinimą;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Registruoja buhalterinėje apskaitoje gautinas iš asmens sveikos priežiūros įstaigų įmokas į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti;
4.2.    Sudengia banko išrašą su gautinomis iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų sumomis buhalterinėje apskaitoje;
4.3.    Tikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų į sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos žalai, atsiradusiai dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginti dydžio teisingumą pagal patvirtintą patikrinimo planą;
4.4.    Vykdo iš fizinių asmenų žalų atlyginimui gautinų sumų dengimą su gautomis lėšomis žalų išieškojimo sistemoje;
4.5.    Teikia informaciją apie žalų atlyginimą teisėtvarkos institucijoms bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
4.6.    Registruoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis;
4.7.    Rengia ir teikia dokumentus apmokėjimui;
4.8.    Pagal kompetenciją sudaro apskaitos registrus, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitas, finansinės atskaitomybės ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
4.9.    Įveda reikalingą informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą bei atlieka kitas priskirtas funkcijas šioje sistemoje, esant poreikiui, teikia šios sistemos duomenis Skyriaus darbuotojams;
4.10.    Atlieka paskesnę finansų kontrolę;
4.11.    Rengia ataskaitas, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
4.12.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.14.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.15.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.16.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.