Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus
2021 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1P-75


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
DUOMENŲ IR ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Duomenų ir analizės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A1. Sudėtinga veikla.

II. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio medicinos studijų krypties išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje;
3.4.    Mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, darbas su didelės apimties duomenų bazėmis, internetas, elektroninis paštas).

III. SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Vertina ir analizuoja informaciją, parengtą pagal VLK informacinėse sistemose ir duomenų bazėse sukauptus duomenis, susijusią su privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamomis paslaugomis, vaistais, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos priemonėmis, formuluoja skyriaus rengiamų analizių išvadas ir pasiūlymus;
4.2.    Vertina ir analizuoja kituose prieinamuose šaltiniuose sukauptą informaciją sveikatos ir privalomojo sveikatos draudimo sistemų klausimais, formuluoja bei teikia siūlymus;
4.3.    Dalyvauja tobulinant PSDF biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų bei medicinos pagalbos priemonių apmokėjimą;
4.4.    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl analizių poreikio bei metodologijos;
4.5.    Teikia išvadas bei pasiūlymus dėl sprendimų, reikalingų užtikrinti duomenų kokybę;
4.6.    Pagal kompetenciją rengia duomenų iš VLK informacinių sistemų ir duomenų bazių gavimo, teikimo ir naudojimo tvarkų aprašus;
4.7.    Moko, konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą duomenų naudotojams apie paslaugas, vaistus, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos priemones bei esamas galimybes (priemones) veiklai reikalingiems duomenims gauti, analizuoti ir naudoti;  
4.8.    Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.9.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų į juos projektus;
4.10.    Tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į VLK archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.11.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.12.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.13.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.14.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.