Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1P-240

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
PATARĖJO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjo pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;
3.4. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
3.5. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3.6. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.8. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Padeda direktoriui planuoti, organizuoti ir koordinuoti VLK darbą (planuoja ir sudaro darbotvarkę, užtikrina svarstomų klausimų medžiagos pateikimą laiku, teikia darbo klausimais gautą ir apibendrintą informaciją); 
4.2. Koordinuoja ir kontroliuoja direktoriaus pavedimus VLK darbuotojams vykdymą, direktoriaus pavedimu rengia, apdoroja ir teikia VLK darbuotojams aktualią VLK veiklos informaciją;
4.3.  Kontroliuoja tinkamą VLK direktoriui teikiamų pasirašyti dokumentų parengimą ir užtikrina šių dokumentų pateikimą pasirašymui laiku;
4.4. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų projektus;
4.5. Rengia ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl vidaus teisės aktų reglamentavimo tobulinimo;
4.6. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl efektyvaus VLK ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo bei naujų priemonių įtraukimo; 
4.7. Renka, analizuoja ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl sklandaus VLK darbo organizavimo;
4.8. Dalyvauja direktoriaus pavedimu tarpinstitucinių, VLK, TLK darbo grupių ir komisijų veikloje, joms vadovauja;
4.9. Bendrauja pagal kompetenciją su Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo atstovais;
4.10. Organizuoja ir koordinuoja VLK vadovybės posėdžius, direktoriaus ir VLK darbuotojų susitikimus bei kitus renginius;
4.11. Teikia atsakingam darbuotojui informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, skirtą VLK interneto svetainės turinio atnaujinimui;
4.12. Tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.13. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.14. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.