Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 1P-240


VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Viešųjų pirkimų įstatymą, Sveikatos draudimo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles bei turėti patirties teisės aktų ir dokumentų rengime;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos)

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Rengia dokumentus reikalingus viešųjų pirkimų planavimui;
4.2.    Atlieka rinkos tyrimus reikalingus viešųjų pirkimų planavimui, analizuoja gautus rezultatus ir teikia pasiūlymus;
4.3.    Rengia Skyriaus viešųjų pirkimų technines specifikacijas ir kitus susijusius dokumentus, reikalingus pirkimų iniciavimui ir vykdymui;
4.4.    Dalyvauja vertinant pirkimuose gautus pasiūlymus;
4.5.    Atlieka Skyriui priskirtas prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų procedūras;
4.6.    Rengia Skyriaus planuojamų išlaidų sąmatas ir kitus, su lėšomis susijusius, dokumentus;
4.7.    Užtikrina Skyriui priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo kontrolę, rengia sutarčių  sudarymo, pratęsimo ar nutraukimo projektus;
4.8.    Rengia ir kontroliuoja su Skyriaus veikla susijusių teisės aktų projektus, inicijuoja jų aktualizavimą;
4.9.    Pagal poreikį teikia su Skyriaus veikla susijusias ataskaitas ir kitą informaciją, rengia prezentacijas;
4.10.    Rengia ir teikia pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais klausimais;
4.11.    Rengia su Skyriaus ir teritorinių ligonių kasų veikla susijusias analizes ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl darbo procesų tobulinimo Skyriaus vedėjui;
4.12.    Dalyvauja organizuojant įstaigos renginius;
4.13.    Teikia atsakingam darbuotojui informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, skirtą VLK interneto svetainės turinio atnaujinimui;
4.14.    Tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.15.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia iniciatyvinių raštų ir atsakymų projektus;
4.16.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.17.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.18.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus.