Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 1P- 22


CENTRALIZUOTAI APMOKAMŲ VAISTŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas darbo naudojantis Eilių valdymo informacine sistema klausimais (imuninių vaistinių preparatų pajamavimas ir kt.);
4.2.    Atlieka ekspertinį darbą derantis dėl centralizuotai apmokamų  vaistinių preparatų ir  medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) kainų bei vykdant šių vaistų ir MPP centralizuotus pirkimus;
4.3.    Kontroliuoja sutarčių dėl centralizuotai apmokamų vaistų bei MPP vykdymą.;
4.4.    Rengia ir teikia centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP panaudojimo ir pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo ataskaitas;
4.5.    Inicijuoja centralizuotai apmokamų vaistų ir MPP viešųjų pirkimų procedūras – organizuoja techninių specifikacijų rengimą, rengia teikimą viešųjų pirkimų komisijai, organizuoja tiekėjų pasiūlymų vertinimą;
4.6.    Teikia pasiūlymus ir kitą būtinąją informaciją dėl centralizuotai perkamų vaistų perkėlimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą ar jų kompensavimo būdo pakeitimo;
4.7.    Pagal Skyriaus kompetenciją prižiūri TLK vykdomą centralizuotai apmokamų  vaistinių preparatų ir MPP panaudojimo teisėtumo bei su šių vaistinių preparatų ir MPP naudojimu susijusią ASPĮ veiklos kontrolę, teikia šiuo klausimu TLK metodines rekomendacijas;
4.8.    Teikia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, internetinės VLK svetainės atnaujinimui;
4.9.    Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.10.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.11.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.12.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.13.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.14.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.