Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos 
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. 1P-239

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
DUOMENŲ IR ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Duomenų ir analizės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Analizuoja, vertina ir apibendrina duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones;
4.2. Kuria, tobulina ir dokumentuoja statistines ataskaitas apie privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas, jas teikia VLK padaliniams bei kitoms institucijoms;
4.3. Moko, konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą duomenų naudotojams apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei turimas priemones tiems duomenims gauti ir analizuoti;
4.4. Rengia ir/ar dokumentuoja duomenų rinkinius apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones;
4.5. Stebi, kaupia, analizuoja duomenų naudotojų poreikius susijusius su duomenimis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones, teikia išvadas ir siūlymus dėl poreikių įgyvendinimo, įgyvendina ar dalyvauja juos įgyvendinant;
4.6. Analizuoja duomenų kokybę apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikia išvadas bei siūlymus, dalyvauja priimant sprendimus dėl tokių duomenų kokybės užtikrinimo ir gerinimo;
4.7. Registruoja naudotojų aptarnavimo tarnybos sistemoje informacinės sistemos „DANAVIP“ (toliau – DANAVIP) sutrikimus, inicijuoja ir / ar dalyvauja įgyvendinant DANAVIP pakeitimus;
4.8. Tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir/ar perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.9. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
4.10. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.11. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.12. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.14. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus ir departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.15. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.