Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA

    Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

    direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d.

    įsakymu Nr. 1P-239

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTAS

DUOMENŲ IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VEDĖJAS

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus, esančio kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (VII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

                

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Stebėsena ir analizė.

4. Sprendimų įgyvendinimas.

5. Politikos formavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

6. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos asmens sveikatos priežiūros ir privalomojo sveikatos draudimo fondo panaudojimo analizė.

7. Duomenų apdorojimas sprendimų įgyvendinimui privalomojo sveikatos draudimo srityje.

8. Politikos formavimas remiantis duomenų analize privalomojo sveikatos draudimo srityje.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

                

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

17. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją pagal kompetenciją.

18. Analizuoja nacionalinius ir užsienio sveikatos politikos dokumentus ir jais vadovaujasi planuojant skyriaus atliekamas analizes.

19. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl VLK kaupiamų duomenų, dalyvauja priimant sprendimus dėl duomenų kokybės užtikrinimo.

20. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – teisė;

22.3. studijų kryptis – medicina;

arba:

22.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

22.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

23.1. kalba – anglų;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. komunikacija – 5;

24.2. analizė ir pagrindimas – 5;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

24.4. organizuotumas – 4;

24.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. lyderystė – 2;

25.2. veiklos valdymas – 2;

25.3. strateginis požiūris – 2.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. informacijos valdymas – 5.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

27.1. sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 5;

27.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5.