Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos

prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d.
įsakymu Nr. 1P-237


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO 
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų plėtros skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Veiklos sudėtingumas – sudėtinga veikla.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Valstybės informacinių išteklių valdymo, Kibernetinio saugumo įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos, arba matematikos, arba fizikos krypties išsilavinimą;
3.4. Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį elektroninių ryšių ar informacinių technologijų srityje;
3.5. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.7. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Atlieka projektų inicijavimo, kūrimo, modernizavimo, likvidavimo stadijų procedūras; 
4.2. Rengia informacinių sistemų (toliau – IS) norminius dokumentus, prižiūri, kaip jų laikomasi; 
4.3. Atlieka šiai pareigybei priskirtų VLK taikomųjų sistemų kūrimo, priežiūros ir įdiegimo organizavimo darbus ir vykdo darbų kokybės bei paruoštos dokumentacijos tikrinimą;
4.4. Atlieka išorinių vykdytojų parengtų projekto dokumentų vertinimą veiklos poreikių atitikimo, techninio realizavimo ir finansiniais aspektais; 
4.5. Atlieka šiai pareigybei priskirtų VLK taikomųjų sistemų inicijavimo, kūrimo, testavimo, įdiegimo ir vartotojų mokymų organizavimą nustatytais terminais bei jų atitikimą veiklos reikalavimams;
4.6. Vykdo darbų koordinavimą tarp VLK ir kitų valstybės institucijų, gydymo įstaigų, akademinės visuomenės subjektų kitų juridinių asmenų, kuriant ir modernizuojant IS;
4.7. Atlieka naujų informacinių technologijų diegimo organizavimą, naudojant sukauptus duomenis ir išsaugant nenutrūkstamus duomenų srautus, būtinus VLK funkcijoms atlikti;
4.8. Analizuoja VLK ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) veiklą, IS vartotojų poreikius bei teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl IS tobulinimo; 
4.9. Nagrinėja, kaupia, sistemina ir rengia metodinę medžiagą, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti.  
4.10. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui darbo organizavimo bei tobulinimo klausimais;
4.11. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.12. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.14. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.15. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.16. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.