Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 1P- 324

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento (toliau – ITD) Informacinių sistemų plėtros skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą ir ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų projektų valdymo srityje;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus pagal kompetenciją įgyvendinamų projektų vykdymą informacinių technologijų srityje;
4.2. Organizuoja ir koordinuoja VLK informacinių sistemų (toliau – IS) inicijavimo, kūrimo, modernizavimo, likvidavimo stadijų procedūras, taip pat organizuoja ir vykdo projektus, susijusius su VLK IS plėtra;
4.3. Dalyvauja organizuojant IS projekto apimties, terminų, kaštų, kokybės, žmoniškųjų išteklių, komunikacijų, rizikos valdymą, taip pat bendrojo plano rengimo (integracijos) valdymą;
4.4. Tvarko IS projektų dokumentaciją;
4.5. Pagal kompetencija organizuoja ir koordinuoja kuriamų, plėtojamų ar modernizuojamų IS naudotojų mokymus;
4.6. Pagal kompetenciją renka ir apibendrina VLK ir teritorinių ligonių kasų poreikius bei pasiūlymus IS plėtrai, atlieka poreikių bei pasiūlymų IS plėtrai analizę;
4.7. Pagal kompetenciją dalyvauja ITD planų rengime, IS projektų inicijavimo kriterijų parinkime, IS projektų sąlygų aprašų ir jų pakeitimų rengime;
4.8. Pagal kompetenciją dalyvauja ITD vykdomuose viešuosiuose pirkimuose;
4.9. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.10. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija, rengia atsakymų projektus;
4.11. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.12. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.13. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.14. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.