Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. 1P-228


 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO 
DRAUDŽIAMŲJŲ REGISTRO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Draudžiamųjų registro skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus; 
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį duomenų analizės srityje;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Draudžiamųjų registras) duomenis, analizuoja ir kontroliuoja draudžiamųjų įregistravimą ir privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių tvarkymą teritorinėse ligonių kasose, pagal kompetenciją metodiškai koordinuoja Draudžiamųjų registro tvarkytojus; 
4.2. Vykdo draudžiamųjų įregistravimo ir privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių nustatymo (tikslinimo) teritorinėse ligonių kasose patikras; tikrina, kad Draudžiamųjų registro duomenys atitiktų registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;
4.3. Atlieka duomenų tvarkymo klaidų analizę, tikrina, kad neteisingi, netikslūs, neišsamūs Draudžiamųjų registro duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti; 
4.4. Teikia Draudžiamųjų registro naudotojams privalomus vykdyti nurodymus ir pavedimus, susijusius su Draudžiamųjų registro duomenų tvarkymu ir duomenų sauga; 
4.5. Kontroliuoja, kad teritorinėse ligonių kasose Draudžiamųjų registro duomenys būtų tvarkomi šio registro nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
4.6. Analizuoja asmens duomenų rinkinius, formuoja analitines ataskaitas, teikia Skyriaus vedėjui išvadas bei pasiūlymus, susijusius su Draudžiamųjų registro duomenų tvarkymu;
4.7. Prižiūri Draudžiamųjų registro duomenų saugą, dalyvauja saugos incidentų tyrimuose;
4.8. Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl būtinų Draudžiamųjų registro programinės įrangos pakeitimų, susijusių su duomenų tvarkymu ir duomenų sauga;
4.9. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.10. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.11. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.12. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.13. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.14. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.