Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1P-12


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
DRAUDŽIAMŲJŲ REGISTRO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Draudžiamųjų registro skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas; BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, kitus įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą;
3.4.    Mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, organizuoti ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Gerai mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro asmens duomenis pagal susijusių asmenų (duomenų subjektų, duomenų teikėjų, susijusių registrų atstovų ir kitų įgaliotų asmenų) prašymus (paklausimus) ir (arba) užtikrinant jų atnaujinimą, netikslumų ir/arba klaidų taisymą;
4.2.    Pagal paklausimus, vienkartines užklausas arba veiklos poreikį analizuoja draudžiamųjų asmens duomenis Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre ir kituose VLK IS, rengia ataskaitas, kompleksinius duomenų išrašus ir teikia šių užklausų gavėjams;
4.3.    Administruoja perkeliamųjų asmenų duomenų sąrašus, užtikrina perkeliamųjų asmenų įregistravimą į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą, jiems privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis laikotarpių formavimą, bendradarbiauja su pirminių perkeliamųjų asmenų duomenų teikėjais perkeliamųjų asmenų teisinio statuso tvarkymo klausimais, reikiamą informaciją teikia VLK Ekonomikos departamentui;
4.4.    Administruoja nuolat ir laikinai gyvenančių asmenų, gaunančių pensijas pagal tarptautines sutartis (pagal 2001 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutartį dėl socialinės apsaugos bei 1999 m. vasario 4 d. Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartį dėl socialinės apsaugos) sąrašus, užtikrina šių asmenų įregistravimą į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą, jiems privalomojo sveikatos draudimo valstybės lėšomis laikotarpių formavimą, bendradarbiauja su pirminių užsienio išmokų duomenų teikėjais (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, duomenų subjektais) draudžiamųjų asmenų teisinio statuso ir jų dokumentų tvarkymo klausimais;
4.5.    Užtikrina, kad Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus, prižiūri teisės aktų, reglamentuojančių Skyriui priskirtus klausimus, naudojimą ir kontroliuoja jų vykdymą;
4.6.    Pagal kompetenciją ir pagal poreikį naudojasi kitų VLK valdomų informacinių sistemų duomenimis;
4.7.    Pagal kompetenciją dalyvauja Informacinių technologijų departamento (toliau – ITD) vykdomuose projektuose, informacinių technologijų priežiūros ir plėtros projektuose;
4.8.    Pagal poreikį renka, analizuoja, apibendrina informaciją, susijusią su Skyriaus arba ITD vykdoma veikla, jos pagrindu formuoja ataskaitas, informacijos ir (arba) duomenų suvestines, jas derina ir teikia VLK vadovybei, skyriaus vedėjui arba kitam nurodytam gavėjui;
4.9.    Pagal kompetenciją dalyvauja teisės aktų, susijusiu Skyriaus veikla, projektų rengime, derinime su kitais VLK struktūriniais padaliniais ir (arba) su kitomis institucijomis, rengia įsakymų projektus;
4.10.    Pagal poreikį teikia kitiems VLK padaliniams informaciją, susijusią su Skyriaus veikla,  Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymu;
4.11.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla, rengia atsakymų projektus;
4.12.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.13.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
4.14.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK vadovybės, Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.15.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.