Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1P-240 

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Veiklos administravimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjo pareigybė priskiriama struktūrinio padalinio vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Viešojo administravimo įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Priešgaisrinės saugos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Organizuoja, koordinuoja ir atsako už sklandžią ir efektyvią VLK ūkinę veiklą;
4.2. Kontroliuoja VLK automobilių naudojimą, priežiūrą, remontą, apsaugą bei VLK ir teritorinių ligonių kasų automobilių draudimą;
4.3. Organizuoja ir kontroliuoja VLK reprezentacinių prekių ir paslaugų įsigijimą ir panaudojimą (išskyrus naudojamas visuomenės informavimui);
4.4. Koordinuoja VLK patalpose vykstančių posėdžių ir pasitarimų administracinį-techninį aptarnavimą;
4.5. Koordinuoja atitikimą darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinius reikalavimus reglamentuojantiems teisės aktams;
4.6. Analizuoja ir vertina kaip VLK ir teritorinėse ligonių kasose naudojamas patikėjimo teise, panaudos ar kitais pagrindais valdomas turtas, teikia pasiūlymus dėl racionalesnio turto valdymo;
4.7. Kontroliuoja su Skyriaus veikla susijusių mokestinių prievolių administravimą;
4.8. Organizuoja viešųjų pirkimų poreikio Skyriaus funkcijoms atlikti rengimą ir teikimą, užtikrina Skyriaus kuruojamų mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymą, kontroliuoja su Skyriaus veikla susijusių sutarčių vykdymą;
4.9. Koordinuoja VLK darbuotojų išvykimui į komandiruotes reikalingo transporto ir kitų paslaugų įsigijimo užtikrinimą pagal Skyriaus kompetenciją;  
4.10. Koordinuoja ir administruoja VLK veiklos procesų atitikimą įdiegtoms kokybės vadybos sistemoms, inicijuoja reikiamus pokyčius ir veiklos gerinimą;
4.11. Pagal kompetenciją metodiškai vadovauja TLK ir, esant poreikiui, organizuoja bendrus pasitarimus bei konsultuoja Skyriaus veiklos klausimais.
4.12. Užtikrina Europos sveikatos draudimo kortelių ruošinių, kompensuojamųjų vaistų pasų blankų ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų blankų įsigijimą ir jų paskirstymą;
4.13. Užtikrina Skyriaus darbą, planuojant, organizuojant ir koordinuojant jį, atliekant Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas ir įgyvendinant uždavinius;
4.14. Pagal kompetenciją atstovauja VLK jai pavaldžiose įstaigose ar kitose institucijose;
4.15. Tvarko su Skyriaus veikla susijusią dokumentaciją, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.16. Užtikrina, kad VLK interneto svetainėje ir intranete būtų skelbiami dokumentai pagal Skyriaus kompetencijai priskirtus katalogus;
4.17. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.18. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.19. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.20. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus.