Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. 1P-12


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
DRAUDŽIAMŲJŲ REGISTRO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Draudžiamųjų registro skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba gyventojų aptarnavimo srityje;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Tvarko Konsultavimo informacinės sistemos (toliau – KIS) duomenis, inicijuoja Konsultavimo informacinio katalogo atnaujinimą, prižiūri informacinės medžiagos turinį, rengia konsultavimui trūkstamos informacinės medžiagos papildymų, patikslinimų rinkinius, pagal poreikį juos derina ir skelbia Konsultavimo informaciniame kataloge;
4.2.    Koordinuoja elektroniniu būdu konsultuojančių darbuotojų informacinės medžiagos naudojimą, kontroliuoja, kad konsultavimas būtų vykdomas naudojantis Konsultavimo informaciniu katalogu ir jame esančia informacine medžiaga;
4.3.    Atlieka elektroniniu būdu konsultuojančių darbuotojų suteiktų konsultacijų kokybės vertinimą, rengia darbuotojų vertinimo ataskaitas, pagal poreikį rengia apibendrintas elektroniniu būdu konsultuojančių darbuotojų vertinimo išvadas;
4.4.    Analizuoja KIS konsultavimo duomenų statistiką, tvarko KIS analitinių duomenų valdymo modulį, pagal kompetenciją rengia ataskaitas, formuoja analitines išvadas;
4.5.    Organizuoja elektronines gyventojų aptarnavimo vertinimo apklausas, periodiškai vertina, ar teikiamos administracinės paslaugos atitinka vartotojų poreikius, analizuoja ir apibendrina apklausų rezultatus, rengia apklausų ataskaitas;
4.6.    Periodiškai vertina ligonių kasų veiklą gyventojų aptarnavimo (prašymų ir skundų priėmimo/nagrinėjimo) srityje, analizuoja ir apibendrina  atlikto vertinimo rezultatus, rengia vertinimo ataskaitas;
4.7.    Analizuoja Skyriaus pagal kompetenciją valdomus procesus, vertina jų atitikimą teisės aktams ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl jų tobulinimo, rengia (derina, tikslina) Skyriaus veiklos procesų žemėlapius;
4.8.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų veikloje;
4.9.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus veikla, rengia atsakymų projektus;
4.10.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.11.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.12.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.