Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. 1P-228


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO 
DRAUDŽIAMŲJŲ REGISTRO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Draudžiamųjų registro skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus; 
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
3.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.6. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro, Konsultavimo informacinės sistemos (toliau – KIS), kitų VLK valdomų informacinių sistemų (toliau – IS) asmens duomenis pagal susijusių asmenų (duomenų subjektų, duomenų teikėjų, susijusių registrų atstovų ir kitų įgaliotų asmenų) prašymus (paklausimus) ir (arba) užtikrinant jų atnaujinimą, netikslumų ir/arba klaidų taisymą;
4.2. Pagal prašymus (paklausimus), vienkartines užklausas arba veiklos poreikį analizuoja draudžiamųjų asmens duomenis Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre ir kituose VLK IS, formuoja duomenų masyvus arba reikiamos struktūros ataskaitas, rengia kompleksinius duomenų išrašus ir teikia šių užklausų gavėjams;
4.3. Dalyvauja Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro priežiūros ir plėtros projektuose.
4.4. Koordinuoja skambučių centro sistemos (CCP) priežiūrą ir statistikos kaupimą, prižiūri konsultacijos pokalbių įrašymą, pagal kompetenciją vykdo įrašytų konsultacijos pokalbių garso įrašų duomenų tvarkymą;
4.5. Koordinuoja ir prižiūri KIS duomenų saugą, vykdo KIS saugos incidentų tyrimą;
4.6. Teikia KIS administratoriui ir KIS naudotojams privalomus vykdyti nurodymus ir pavedimus, susijusius su KIS duomenų tvarkymu ir duomenų sauga;
4.7. Teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl būtinų KIS programinės įrangos pakeitimų, susijusių su KIS duomenų tvarkymu ir duomenų sauga;
4.8. Registruoja KIS naudotojų prašymus, tvarko įregistravimui/išregistravimui pateiktų dokumentų (KIS naudotojų prašymų, įsipareigojimų) registrą; 
4.9. Atlieka supažindinimo su KIS saugos dokumentais kontrolę, tvarko KIS naudotojų supažindinimo su KIS saugos dokumentais žurnalą;
4.10. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.11. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.12. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.13. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.14. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.15. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.