Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. 1K-327


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
DRAUDŽIAMŲJŲ REGISTRO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Draudžiamųjų registro skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, kitus įstatymus ir juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
3.4.    Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.6.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Draudžiamųjų registras) duomenis pagal susijusių asmenų (duomenų subjektų, duomenų teikėjų, susijusių registrų atstovų ir kitų įgaliotų asmenų) prašymus (paklausimus) ir (arba) užtikrinant duomenų atnaujinimą, netikslumų ir/arba klaidų taisymą;
4.2.    Pagal prašymus (paklausimus), vienkartines užklausas arba veiklos poreikį analizuoja Draudžiamųjų registro duomenis, rengia ataskaitas ir (arba) kompleksinius duomenų išrašus ir teikia šių užklausų gavėjams;
4.3.    Rengia VLK interneto svetainėje talpinamos informacijos rinkinius pagal Skyriaus atsakomybei priskirtas skiltis, užtikrina jų paskelbimą bei jau paskelbtos informacijos atnaujinimą;
4.4.    Tvarko Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis, analizuoja teisėtvarkos ir (ar) teisėsaugos institucijų ar kitų valstybės institucijų (juridinių asmenų) prašymus pateikti VLK valdomus duomenis apie draudžiamuosius asmenis, rengia atsakymų projektus;
4.5.    Apdoroja su Skyriaus kompetencijai priskirtų Draudžiamųjų registro administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su šių paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą;
4.6.    Koordinuoja ligonių kasų administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimą ir (arba) atnaujinimą, metodiškai konsultuoja administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengėjus, pagal poreikį rengia koordinavimo metodikas;
4.7.    Naudoja ir tvarko Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomą Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinę sistemą (toliau – PASIS), užtikrina ligonių kasų administracinių paslaugų teikimo aprašymų tvirtinimą ir paskelbimą PASIS elektroninėmis priemonėmis;
4.8.    Dalyvauja ministerijų ar kitų valstybės įstaigų organizuojamose pasitarimuose, susijusiuose su administracinių paslaugų administravimu, duomenų tvarkymu ir (arba) PASIS elektroninių priemonių naudojimu;
4.9.    Dalyvauja IT projektuose, pagal kompetenciją rengia, derina, tikslina IT projektų dokumentaciją;
4.10.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.11.    Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.12.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.13.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.14.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.15.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.