Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
    2022 m. vasario 25 d. įsakymu
     Nr.: 1K-98

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTAS
DRAUDŽIAMŲJŲ REGISTRO SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
    II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. informacinių technologijų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.


                
    III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Draudžiamųjų registras) duomenų administravimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Administracinių paslaugų teikimas privalomojo sveikatos draudimo srityje.


                
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
7. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
10. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
11. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
13. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
16. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
18. Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

19. Atlieka draudžiamųjų įregistravimo/išregistravimo ir privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių nustatymo procedūrų priežiūrą ir kontrolę.
20. Prižiūri, kad Draudžiamųjų registro duomenys atitiktų Draudžiamųjų registro duomenų teikėjų pateiktus duomenis, organizuoja neteisingų, netikslių, neišsamių Draudžiamųjų registro duomenų atnaujinimą, komunikuoja su Draudžiamųjų registro duomenų teikėjais.
21. Analizuoja draudžiamųjų ir apdraustųjų duomenų nesutapimo su Draudžiamųjų registro duomenų teikėjų pateiktais duomenimis, priežastis, išvadas ir siūlymus dėl tolimesnių priemonių taikymo teikia skyriaus vedėjui.
22. Registruoja Draudžiamųjų registro naudotojų prašymus, tvarko įregistravimui/išregistravimui pateiktų dokumentų (Draudžiamųjų registro naudotojų prašymų, įsipareigojimų) registrą.
23. Atlieka supažindinimo su Draudžiamųjų registro saugos dokumentais kontrolę, tvarko Draudžiamųjų registro naudotojų supažindinimo su registro saugos dokumentais žurnalą.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
   V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – informatika (arba);
25.3. studijų kryptis – informatikos inžinerija (arba);
25.4. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
25.5. studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
arba:

25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.7. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
25.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

 

             
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
26.2. organizuotumas – 4;
26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
26.4. analizė ir pagrindimas – 5;
26.5. komunikacija – 4.

27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
27.1. informacijos valdymas – 4.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4.