Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. 1P-228

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTAS
DRAUDŽIAMŲJŲ REGISTRO SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
 II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. informacinių technologijų valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.


 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (toliau – Draudžiamųjų registras) administravimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. administracinių paslaugų teikimo techninių sąlygų užtikrinimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
7. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
10. Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.
11. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
12. Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
13. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

15. Vykdo Draudžiamųjų registro duomenų sąsajų administravimą, tvarko klasifikatorius, testuoja taikomąją programinę įrangą, prižiūri Draudžiamųjų registro duomenų mainų integracines sąsajas ir užtikrina apsikeitimą duomenimis su Draudžiamųjų registro duomenų teikėjais, kai duomenys perduodami sąveikos būdu elektroninių ryšių tinklais arba elektroninių ryšių priemonėmis.
16. Analizuoja technines duomenų apdorojimo klaidas dėl draudžiamųjų ir apdraustųjų duomenų nesutapimo su duomenimis, esančiais atitinkamuose registruose, atlieka Draudžiamųjų registro draudimo nustatymo mechanizmų priežiūrą ir kontrolę, analizuoja technines draudimo nustatymo klaidas, išvadas ir siūlymus dėl tolimesnių priemonių taikymo teikia Skyriaus vedėjui.
17. Suteikia prieigos teises prie Draudžiamųjų registro duomenų, registruoja ir administruoja Draudžiamųjų registro naudotojus, pagal vienkartines užklausas programiniu būdu formuoja, analizuoja ir vertina suformuotus duomenų masyvus.
18. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
 V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.2. studijų kryptis – informatika;
20.3. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.5. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai. 

                
 VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
21.2. organizuotumas – 4;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
21.4. analizė ir pagrindimas – 5;
21.5. komunikacija – 4.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. informacinių technologijų valdymas – 4;
22.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4.