Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1P-227

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO 
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS  SKYRIAUS
TARNAUTOJO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų priežiūros skyriaus (toliau – Skyriaus) tarnautojo pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Valstybės informacinių išteklių įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus; 
3.3. Turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
3.4. Išmanyti kompiuterinio tinklo administravimo, palaikymo, incidentų bei rizikos valdymo metodus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3.5. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.7. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Administruoja Active Directory esančias įstaigas ir vartotojus;
4.2. Kuria ir prižiūri VLK elektroninio pašto vartotojus;
4.3. Administruoja VLK interneto svetainės turinio valdymo sistemą;
4.4. Administruoja VLK veiklos procesų atvaizdavimo sistemą QPR;
4.5. Prižiūri VLK kompiuterinių darbo vietų tinklą;
4.6. Prižiūri VLK spausdinimo ir kitą susijusią įrangą bei užtikrina jos veikimą;
4.7. Teikia informaciją, susijusią su VLK turimų IS eksploatavimu; 
4.8. Dalyvauja projektuojant ir kuriant naujas IS ar jų komponentes; 
4.9. Dalyvauja informacinių technologijų paslaugų valdyme;
4.10. Konsultuoja VLK darbuotojus kompiuterinės techninės bei programinės įrangos naudojimo klausimais; 
4.11. Teikia pasiūlymus kompiuterinės techninės ir programinės įrangos tobulinimui; 
4.12. Rengia teisės aktų, raštų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.13. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.14. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.15. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.16. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.17. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.