Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1P-227

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO 
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų priežiūros skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Sudėtinga veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Valstybės informacinių išteklių įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus; 
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį ar jam prilygintą fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
3.4. Išmanyti informacinių sistemų administravimo, palaikymo, incidentų bei rizikos valdymo metodus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3.5. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.7. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Administruoja Informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudotojų pagalbos tarnybos informacinę sistemą;
4.2. Koordinuoja ir organizuoja Informacinių technologijų ir informacinių sistemų naudotojų pagalbos tarnybos sistemoje registruotų kreipinių sprendimą;
4.3. Atlieka informacinių sistemų naudotojų pagalbos tarnybos efektyvumo ir kokybės analizę;
4.4. Teikia siūlymus dėl Informacinių sistemų naudotojų pagalbos tarnybos procesų tobulinimo ir darbo organizavimo bei juos įgyvendina;
4.5. Koordinuoja kreipinių (incidentų) sprendimo žinių bazės kaupimą;
4.6. Rengia ir sutartu periodiškumu teikia kreipinių, incidentų, pakeitimų ir kitas susijusias ataskaitas;
4.7. Teikia pasiūlymus VLK turimų informacinių sistemų funkcionavimo tobulinimui, programinės, techninės bei telekomunikacinės įrangos modifikavimui; 
4.8.  Konsultuoja ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus informacinių sistemų naudojimo ir vadybos klausimais; 
4.9. Dalyvauja projektuojant ir kuriant naujas informacines sistemas ar jų komponentes; 
4.10. Konsultuoja VLK darbuotojus kompiuterinės techninės bei programinės įrangos naudojimo klausimais; 
4.11. Rengia teisės aktų, raštų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.12. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.14. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.15. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.16. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.