Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1P-227

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO 
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų priežiūros skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Valstybės informacinių išteklių įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus; 
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities informatikos ar informatikos inžinerijos, ar fizikos, ar matematikos krypties išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų patirtį duomenų bazių valdymo srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
3.4. Būti susipažinęs su „Oracle“ ir „Microsoft SQL“ duomenų bazių valdymo sistemų pagrindu sukurtų duomenų bazių administravimu;
3.5. Išmanyti informacinių sistemų administravimo, palaikymo, incidentų ir rizikos valdymo metodus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3.6. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles; 
3.8. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Prižiūri VLK turimas informacines sistemas, tvarko šių informacinių sistemų duomenis ir atlieka vartotojų administravimą;
4.2. Pagal priskirtas teises administruoja Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą (toliau – IS) „Sveidra“;
4.3. Prižiūri IS „Sveidra“ apsikeitimą duomenimis su valstybės registrais bei kitomis IS ir kitais duomenų teikėjais bei gavėjais; 
4.4. Administruoja „Oracle“ duomenų bazių programinę įrangą, užtikrina jų veikimo stabilumą ir pasiekiamumą;
4.5. Dalyvauja informacinių technologijų paslaugų valdyme;
4.6. Teikia pasiūlymus VLK valdomų ir tvarkomų IS funkcionavimo tobulinimui, programinės, techninės bei telekomunikacinės įrangos modifikavimui; 
4.7. Dalyvauja rengiant informacinių technologijų paslaugų ir IS plėtros projektus, dalyvauja jų įgyvendinime;
4.8. Dalyvauja organizacinių ir techninių priemonių informacinių sistemų duomenų saugumui užtikrinti įgyvendinime;
4.9. Dalyvauja projektuojant, kuriant ir diegiant naujas informacines sistemas ar jų komponentes;
4.10. Teikia informaciją, susijusią su VLK turimų informacinių sistemų eksploatavimu; 
4.11. Teikia pasiūlymus kompiuterinės techninės ir programinės įrangos tobulinimui; 
4.12. Sprendžia administruojamų informacinių sistemų incidentus ir sutrikimus, arba koordinuoja sutrikimų sprendimą su paslaugų teikėjais;
4.13. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.14. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.15. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.16. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.17. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento, Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.18. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.