Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1P-227

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų priežiūros skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2. Vidutinio sudėtingumo veikla.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą, Valstybės informacinių išteklių įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus; 
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų srities informatikos ar informatikos inžinerijos, ar fizikos, ar matematikos krypties arba technologijos mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
3.4. Išmanyti informacinių sistemų administravimo, palaikymo, incidentų bei rizikos valdymo metodus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3.5. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
3.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles; 
3.7. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas). 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Užtikrina VLK valdomų, tvarkomų ir diegiamų informacinių sistemų bei tipinės programinės įrangos duomenų valdymą;
4.2. Užtikrina, kad VLK valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų ir tipinės programinės įrangos naudotojai būtų administruojami pagal teisės aktų reikalavimus;
4.3. Koordinuoja duomenų teikimo sutarčių sudarymo procesą ir esant poreikiui rengia duomenų teikimo sutartis;
4.4. Koordinuoja VLK valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų administravimą;
4.5. Dalyvauja informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų ir informacijos saugos valdyme;
4.6. Teikia pasiūlymus VLK valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų funkcionavimo tobulinimui, programinės, techninės bei telekomunikacinės įrangos modifikavimui; 
4.7. Dalyvauja rengiant IT strategiją, kuri apimtų technologinius ir sisteminius standartus, informacinės architektūros vystymo kryptis, duomenų saugą, duomenų valdymą ir pan.; 
4.8. Teikia informaciją, susijusią su VLK turimų informacinių sistemų eksploatavimu bei duomenų sauga ir valdymu;
4.9. Dalyvauja projektuojant ir kuriant naujas informacines sistemas ar jų komponentes; 
4.10. Rengia teisės aktų, raštų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.11. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.12. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.13. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, departamento ir Skyriaus vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.14. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.