Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1P-227

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTAS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS  
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus, esančio kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (VII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Informacinių technologijų valdymas.
4. Sprendimų įgyvendinimas.
5. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Informacinių technologijų ir sistemų valdymas, administravimas ir eksploatavimas.
7. Sprendimų įgyvendinimas privalomojo sveikatos draudimo srityje prižiūrint informacines sistemas.
8. Administracinių paslaugų teikimas privalomojo sveikatos draudimo srityje prižiūrint informacines sistemas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
15. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
17. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
18. Dalyvauja projektuojant ir kuriant naujas IS ar jų komponentes.
19. Atlieka atsakingo asmens, kuriam pavesta priimti, saugoti, naudoti IT turtą, funkcijas.
20. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.2. studijų kryptis – matematika;
22.3. studijų kryptis – informatika;
22.4. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
arba:
22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.6. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai. 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. komunikacija – 5;
23.2. analizė ir pagrindimas – 5;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
23.4. organizuotumas – 4;
23.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. lyderystė – 2;
24.2. veiklos valdymas – 2;
24.3. strateginis požiūris – 2.
25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5;
25.2. informacinių technologijų valdymas – 5.