Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. 1P-233

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
DEPARTAMENTO DIREKTORIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    

                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – departamento vadovas (III lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

                
 II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Politikos formavimas.
4. Priežiūra ir kontrolė.
5. Administracinių paslaugų teikimas.
6. Informacinių technologijų valdymas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


7. Nuoseklios informacinių technologijų naudojimo, duomenų analizės, saugumo ir atvėrimo ligonių kasose politikos formavimas.
8. Nuoseklios informacinių technologijų naudojimo bei duomenų analizės, saugumo ir atvėrimo ligonių kasose politikos įgyvendinimo organizavimas.
9. Ligonių kasų informacinių sistemų pritaikymas kokybiškam asmenų aptarnavimui.
10. Ligonių kasų informacinių sistemų veiklos užtikrinimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
11. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
12. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
15. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
16. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
17. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
18. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
19. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.2. studijų kryptis – informatika;
22.3. studijų kryptis – elektronikos inžinerija;
22.4. studijų kryptis – ekonomika;
22.5. studijų kryptis – vadyba;
22.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

22.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
22.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
22.9. darbo patirtis – informacinių technologijų srities patirtis;
22.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 

23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
23.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;
24.2. organizuotumas – 5;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
24.4. analizė ir pagrindimas – 5;
24.5. komunikacija – 5.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. strateginis požiūris – 4;
25.2. veiklos valdymas – 5;
25.3. lyderystė – 4.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. informacinių technologijų valdymas – 5;
26.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5.