Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 1P-218
    

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKONOMIKOS DEPARTAMENTO KAINŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. informacijos, susijusios su sprendimų privalomojo sveikatos draudimo srityje įgyvendinimu apdorojimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

16. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
17. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
18. Renka duomenis pagal patvirtintą metodiką naujų sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms apskaičiuoti ir galiojančioms sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms perskaičiuoti.
19. Analizuoja ir apibendrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenis, rengia raštus ASPĮ dėl jų teikiamų duomenų kokybės, šiuos duomenis koreguoja, tikslina ir rengia duomenų suvestines.
20. Rengia sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų projektus, teikiamus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai svarstyti.
21. Įvertina naujai nustatytos ar perskaičiuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos bazinės kainos taikymo poveikį PSDF biudžetui ir rengia pažymas.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – ekonomika;
23.3. studijų kryptis – vadyba;
arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
24.2. organizuotumas – 3;
24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
24.4. analizė ir pagrindimas – 4;
24.5. komunikacija – 3.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. informacijos valdymas – 3.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
26.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 3.