Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 1P-218

 

    
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKONOMIKOS DEPARTAMENTO KAINŲ SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. informacijos, susijusios su sprendimų privalomojo sveikatos draudimo srityje įgyvendinimu apdorojimas ir koordinavimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
13. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

16. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.
17. Perskaičiuoja normatyvines gulėjimo trukmes, giminingų diagnozių grupėms priskiriamų aktyviojo gydymo atvejų kainų koeficientus ir aktyviojo gydymo atvejo bazinę kainą, pagal kuriuos nustatomos faktinės aktyviojo gydymo atvejų kainos.
18. IS „Sveidra“ DRG komponentėje tvarko duomenis, pagal kuriuos apmokamos aktyviojo gydymo paslaugos.
19. Analizuoja giminingų diagnozių grupių metodo taikymo duomenis ir teikia pasiūlymus dėl sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo pagal šį metodą tobulinimo.
20. Atlieka formos Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ pakeitimus ir teikia siūlymus dėl jos tobulinimo.

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – statistika;
22.3. studijų kryptis – matematika;
22.4. studijų kryptis – statistika;
arba:

22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
23.2. organizuotumas – 4;
23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
23.4. analizė ir pagrindimas – 5;
23.5. komunikacija – 4.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
24.1. informacijos valdymas – 4.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
25.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4.