Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1P-1

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKONOMIKOS DEPARTAMENTAS
KAINŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – poskyrio vadovas (vedėjo pavaduotojas) (VII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.
4. Stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Sprendimų, susijusių su tinkamu asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kainų skaičiavimu ir jo tobulinimu, priėmimas.
6. Privalomojo sveikatos draudimo politikos įgyvendinimas.

V SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
15. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose patvirtintų tikslų siekimą, uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
17.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:

17.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
17.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

 VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
18.1. komunikacija – 5;
18.2. analizė ir pagrindimas – 5;
18.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
18.4. organizuotumas – 4;
18.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

19. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
19.1. lyderystė – 2;
19.2. veiklos valdymas – 2;
19.3. strateginis požiūris – 2.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
20.1. informacijos valdymas – 5.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
21.1. Privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5.