Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d.
įsakymu Nr. 1P-181


EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Ekonomikos departamento Biudžeto skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.  Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2. Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;
3.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti savarankiškai planuoti darbą;
3.5. Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Dalyvauja atliekant ir tikrinant PSDF biudžeto prognozės, projekto ir ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektų (jų tikslinimo) pajamų ir išlaidų skaičiavimus;
4.2. Dalyvauja atliekant ir tikrinant PSDF biudžeto lėšų, skiriamų sutarčių sudarymui (įsipareigojimų biudžeto), paskirstymo (jo tikslinimo) pagal atskiras paslaugų grupes, sveikatos programas, teritorines ligonių kasas, metų ketvirčius skaičiavimus;
4.3. Dalyvauja atliekant ir tikrinant skaičiavimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės pokyčiais;
4.4. Atlieka naujų PSDF biudžeto lėšų paskirstymo formulių modeliavimo skaičiavimus;
4.5. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
4.6. Kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus priskirtoms funkcijoms atlikti;
4.7. Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.8. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija, ir rengia atsakymų projektus;
4.9. VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.10. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.11. Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus ir departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.12. Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.