Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. 1P-288  


EKONOMIKOS DEPARTAMENTO
BIUDŽETO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Ekonomikos departamento Biudžeto skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2.    Pareigybės lygis – A 2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK veiklą;
3.2.    Išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtus klausimus;
3.3.    Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties ar fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;
3.4.    Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti savarankiškai planuoti darbą;
3.5.    Mokėti dirbti šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1.    Atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos rezultatų stebėseną ir organizuoja šių duomenų viešinimą;
4.2.    Rengia ir sistemina Skyriaus kompetencijai priskirtas PSDF biudžeto vykdymo ataskaitas;
4.3.    Rengia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir VLK tarpusavio įskaitymų suvestines, aktus ir raštus teritorinėms ligonių kasoms;
4.4.    Rengia ir teikia informaciją, susijusią su PSDF biudžeto vykdymu, skelbimui VLK intranete ir darbuotojui, atsakingam už internetinės VLK svetainės turinio atnaujinimą;
4.5.    Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
4.6.    Kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis, reikalingus priskirtoms funkcijoms atlikti;
4.7.    Rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
4.8.    Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su Skyriaus kompetencija ir rengia atsakymų projektus;
4.9.    VLK direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
4.10.    Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
4.11.    Pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo VLK, Skyriaus ir departamento vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus;
4.12.    Atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.