Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. birželio 30 d.
įsakymu
    Nr. 1P-153

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKONOMIKOS DEPARTAMENTAS
BIUDŽETO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

               

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto vykdymas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

13. Siekdamas užtikrinti PSDF biudžeto ir rezervo lėšų pervedimą teritorinėms ligonių kasoms sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti, tikrina ir apdoroja teritorinių ligonių kasų PSDF biudžeto vykdymo duomenis, atlieka išankstinę finansų kontrolę, rengia reikalingus dokumentus dėl lėšų pervedimo teritorinėms ligonių kasoms.
14. Atlieka PSDF lėšų, skiriamų mokėjimams atlikti, paskirstymo (jo tikslinimo) pagal atskirus išlaidų straipsnius ir ataskaitinius laikotarpius skaičiavimus.
15. Suveda į Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą duomenis apie PSDF mokėjimų biudžeto lėšas.
16. Koordinuoja PSDF biudžeto išlaidų straipsnį „kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei propaguoti“.
17. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
18. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – ekonomika;
20.3. studijų kryptis – finansai;
arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. komunikacija – 3;
21.2. analizė ir pagrindimas – 4;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
21.4. organizuotumas – 3;
21.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 3;
22.2. veiklos planavimas – 3.