Pareigų aprašymas Spausdinti

    PATVIRTINTA
    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
    direktoriaus 2020 m. birželio 30 d.
įsakymu
    Nr. 1P-153

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
EKONOMIKOS DEPARTAMENTAS
BIUDŽETO SKYRIAUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
    
                
    I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto planavimas ir vykdymas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

                
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

13. Atlieka ir tikrina ateinančių metų PSDF biudžeto prognozės, projekto, ateinančių dvejų metų prognozuojamų rodiklių projektų skaičiavimus, atlieka ir tikrina PSDF biudžeto pajamų bei lėšų, skiriamų sutarčių sudarymui (įsipareigojimo biudžeto), paskirstymo skaičiavimus.
14. Tikrina į VLK Finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą suvestus duomenis apie PSDF lėšas, skiriamas sutarčių sudarymui, tikrina valstybės biudžeto lėšų, skirtų PSDF biudžetui, sąmatų projektus ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų PSDF biudžetui, paskirstymo mėnesiais ir darbo dienomis skaičiavimus.
15. Atlieka ir tikrina skaičiavimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės pokyčiais.
16. Atlieka ir tikrina naujų PSDF biudžeto lėšų paskirstymo formulių modeliavimo skaičiavimus.
17. Įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
18. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – statistika;
20.3. studijų kryptis – ekonomika;
arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
21.2. organizuotumas – 4;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
21.4. analizė ir pagrindimas – 5;
21.5. komunikacija – 4.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4.