Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Sveikatos apsaugos ministro
2020 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr.: V-1580

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
ADMINISTRACIJA
DIREKTORIUS (TAIKOMA ĮSTAIGOS VADOVUI, KAI ĮSTAIGA VEIKIA VISOJE VALSTYBĖS TERITORIJOJE)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovas (I lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

II SKYRIUS
FUNKCIJOS

3. Vadovauja įstaigai.
4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
6. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
7. Valdo įstaigos išteklius.
8. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
9. Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis užtikrina Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros apmokėjimą per teritorines ligonių kasas.
10. Organizuoja Sveikatos apsaugos ministerijos strateginio veiklos plano programų, susijusių su privalomuoju sveikatos draudimu, ir metinių veiklos planų rengimą bei jų įgyvendinimą.
11. Inicijuoja ir organizuoja teisės aktų projektų rengimą privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo.
12. Organizuoja PSDF biudžeto projekto ir PSDF konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių parengimą, atsako už PSDF biudžeto vykdymą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
14.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
15.1. kalba – anglų;
15.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
16. Atitikimas kitiems reikalavimams:
16.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

IV SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
17.1. komunikacija – 5;
17.2. analizė ir pagrindimas – 5;
17.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
17.4. organizuotumas – 5;
17.5. vertės visuomenei kūrimas – 5.
18. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
18.1. lyderystė – 5;
18.2. veiklos valdymas – 5;
18.3. strateginis požiūris – 5.