Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Prireikus vadovauja įstaigai.
4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
8. Užtikrina tinkamą Sutarčių, Informatikos ir statistikos bei Gyventojų aptarnavimo skyrių darbą.
9. Organizuoja Klaipėdos TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos poreikių nustatymą ir vertinimą, analizuoja ir vertina duomenis apie Klaipėdos TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę, teikia išvadas bei siūlymus Klaipėdos TLK direktoriui.
10. Koordinuoja ir užtikrina Klaipėdos TLK veiklą, susijusią su efektyviu Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF)  biudžeto lėšų, skirtų Klaipėdos TLK planavimu.
11. Užtikrina racionalaus Klaipėdos TLK PSDF biudžeto išlaidų dalies panaudojimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones kontrolę.
12. Koordinuoja ir kontroliuoja sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo bei su vaistinėmis dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo parengimą bei suderinimą.
13. Koordinuoja ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, kiekio, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo analizę, sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, prieinamumo kitimo tendencijų analizę.
14. Koordinuoja draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaitos tvarkymą, gyventojų aptarnavimą Klaipėdos TLK.
15. Rengia teisės aktų, raštų bei atsakymų į prašymus ar skundus projektus, organizuoja informacinės medžiagos rengimą.
16. Teikia siūlymus direktoriui dėl Klaipėdos TLK veiklos organizavimo.
17. Teikia pasiūlymus Klaipėdos TLK direktoriui dėl sutarčių sudarymo su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis, dėl sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, užtikrinant racionalų PSDF biudžeto lėšų naudojimą.
18. Klaipėdos TLK direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją rengia pasiūlymus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl privalomojo sveikatos draudimo organizavimo.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – vadyba;
20.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;