Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį išsilavinimą;
1.2.    išmanyti teisės, viešojo administravimo, vadybos, sveikatos ekonomikos, medicininės etikos ir deontologijos pagrindus, mokėti jais vadovautis;
1.3.    žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą;
1.4.    būti susipažinęs su kitais teisės aktais, tiesiogiai susijusiais su sveikatos draudimo sistema;
1.5.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.8.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
    
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.1.    informuoja Vilniaus TLK aptarnaujamos zonos gyventojus apie:
2.1.1.    Vilniaus TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą; 
2.1.2.    teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, jų teikimo tvarką ir sąlygas;
2.1.3.    sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
2.1.4.    medicininės reabilitacijos paslaugas;
2.1.5.    būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje ir apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą; 
2.1.6.    gyventojų prisirašymo pirminės sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
2.1.7.    kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo ir galiojimo tvarką;
2.1.8.    prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
2.1.9.    dantų protezavimo paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimo tvarką;
2.2.    įrašo Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre duomenis apie asmens  privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;
2.3.    išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus apdraustiesiems;
2.4.    pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;
2.5.    priima prašymus dėl dantų protezavimo eilės atidėjimo, duomenų keitimo, įrašo dantų protezavimo programoje pakeistus duomenis;
2.6.    išduoda pranešimus apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašus ir pranešimus apie galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas;
2.7.    priima, patikrina ir suveda duomenis į duomenų bazę apie asmenų, kurie apmokėjo dantų protezavimo išlaidas savo lėšomis, prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus;
2.8.    išduoda duomenų apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas suvestines;
2.9.    patvirtina atvykusių užsieniečių su atitinkamomis formomis draustumą;
2.10.    priima prašymus ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles;
2.11.    priima prašymus dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų ir dėl būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje, išlaidų kompensavimo;
2.12.    bendrauja su kitomis institucijomis dėl privalomojo sveikatos draudimo reikalų;
2.13.    ruošia savo darbo ataskaitas ir ataskaitas apie apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu pagal savo kompetenciją;
2.14.    teikia praktinę metodinę pagalbą gyventojams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms;
2.15.    tvarko ir perduoda archyvuoti sukauptus dokumentus;
2.16.    skyriaus vedėjo pavestas rengia skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, pažymas, aktus, kitus dokumentus, nagrinėja gautus asmenų prašymus ir pasiūlymus;
2.17.    saugo tarnybines paslaptis, kurias sužino eidamas tarnybines pareigas; 
2.18.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.19.    vykdo kitus Vilniaus TLK direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus pasiekti TLK strateginiams tikslams.