Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.3.    žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
1.4.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
1.5.    gebėti sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    vieno langelio principu teikia Vilniaus TLK aptarnaujamos zonos gyventojams informaciją   apie:
2.1.1.    Vilniaus TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą; 
2.1.2.    teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, jų teikimo tvarką ir sąlygas;
2.1.3.    sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
2.1.4.    medicininės reabilitacijos paslaugas;
2.1.5.    būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje ir apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą; 
2.1.6.    gyventojų prisirašymo pirminės sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
2.1.7.    kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo ir galiojimo tvarką;
2.1.8.    prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
2.1.9.    dantų protezavimo paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimo tvarką;
2.1.10.    sąnarių endoprotezavimo paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimo tvarką.
2.2.    priima prašymus dėl privalomojo sveikatos draudimo laikotarpio nustatymo ar patikslinimo bei registruoja šiuos prašymus dokumentų valdymo sistemoje;
2.3.    įrašo Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre duomenis apie asmens  privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;
2.4.    išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus apdraustiesiems;
2.5.    priima prašymus dėl dantų protezavimo paslaugų kompensavimo, duomenų keitimo, įrašo dantų protezavimo programoje pakeistus duomenis;
2.6.    išduoda duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas suvestines;
2.7.    skyriaus vedėjo pavestas rengia skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, pažymas, aktus, kitus dokumentus, nagrinėja gautus asmenų prašymus ir pasiūlymus;
2.8.    priima prašymus, gamina  ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles atvykusiems asmenims arba paruošia siuntimui registruotu paštu;
2.9.    priima prašymus dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų ir dėl būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje, išlaidų kompensavimo;
2.10.    ruošia savo darbo ataskaitas ir ataskaitas apie apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu pagal savo kompetenciją;
2.11.    teikia praktinę metodinę pagalbą gyventojams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms;
2.12.    tvarko ir perduoda archyvuoti sukauptus dokumentus;
2.13.    skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, pažymas, aktus, kitus dokumentus, nagrinėja gautus asmenų prašymus ir pasiūlymus;
2.14.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.15.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.16.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.17.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.18.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.19.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.