Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.3.    žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
1.4.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
1.5.    gebėti sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) A2 lygiu pagal Europasą;
1.8.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
2.1.    informuoja Vilniaus TLK aptarnaujamos zonos gyventojus apie:
2.1.1.    Vilniaus TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą;
2.1.2.    teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, jų teikimo tvarką ir sąlygas;
2.1.3.    sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
2.1.4.    medicininės reabilitacijos paslaugas;
2.1.5.    būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje ir apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą; 
2.1.6.    gyventojų prisirašymo pirminės sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
2.1.7.    kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo ir galiojimo tvarką;
2.1.8.    prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
2.1.9.    dantų protezavimo paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimo tvarką.
2.2.    įrašo Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre duomenis apie asmens  privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;
2.3.    išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus apdraustiesiems;
2.4.    pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis;
2.5.    priima prašymus dėl dantų protezavimo eilės atidėjimo, duomenų keitimo;
2.6.    išduoda pranešimus apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašus ir pranešimus apie galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas;
2.7.    išduoda duomenų apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas suvestines;
2.8.    patvirtina atvykusių užsieniečių su atitinkamomis formomis draustumą;
2.9.    priima prašymus ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles;
2.10.    priima prašymus dėl būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje, išlaidų kompensavimo;
2.11.    ruošia savo darbo ataskaitas ir ataskaitas apie apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu pagal savo kompetenciją;
2.12.    teikia praktinę metodinę pagalbą gyventojams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms;
2.13.    tvarko ir perduoda archyvuoti sukauptus dokumentus;
2.14.    skyriaus vedėjo pavestas rengia skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, pažymas, aktus, kitus dokumentus, nagrinėja gautus asmenų prašymus ir pasiūlymus;
2.15.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.16.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.17.    vykdo kitus Vilniaus TLK direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus pasiekti TLK strateginiams tikslams.