Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
1.3.    žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
1.4.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją;
1.5.    gebėti sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo (B2) lygiu;
1.8.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    kartu su skyriaus vedėju organizuoja skyriuje darbą sprendžiant klausimus / problemas, kurie susiję su: 
2.1.1.    Vilniaus TLK zonos aptarnaujamų gyventojų informavimu apie: 
2.1.1.1.    Vilniaus TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą; 
2.1.1.2.    teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, jų teikimo tvarką ir sąlygas;
2.1.1.3.    sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;     
2.1.1.4.    medicininės reabilitacijos paslaugas;
2.1.1.5.    būtinosios bei tarpvalstybinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems Europos Ekonominės Erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje ir apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą; 
2.1.1.6.    gyventojų prisirašymo pirminės sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
2.1.1.7.    kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo ir galiojimo tvarką;
2.1.1.8.    prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
2.1.1.9.    dantų protezavimo paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimo tvarką;
2.1.2.    interesantų priėmimu;
2.1.3.    medicininės apskaitos formų, patvirtinančių arba nepatvirtinančių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis, pildymu;
2.2.    planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, skiria darbuotojams pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, kai laikinai nėra skyriaus vedėjo;
2.3.    teikia praktinę metodinę pagalbą gyventojams ir ASPĮ;
2.4.    rengia atsakymų projektus dėl dantų protezavimo eilės atidėjimo, grąžinimo į eilę,  perkėlimo,  duomenų keitimo, įrašo dantų protezavimo programoje pakeistus duomenis;
2.5.    įrašo Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre duomenis apie asmens privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;
2.6.    išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus apdraustiesiems;
2.7.    priima prašymus dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų ir dėl būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje, išlaidų kompensavimo ir ruošia E 126 formos pažymas, kurias kartu su prašymais ir finansiniais dokumentais siunčia į kompetentingas EEE šalių ir Šveicarijos Konfederacijos įstaigas, informuoja apie jų atsakymus apdraustuosius;
2.8.    bendrauja su kitomis institucijomis privalomojo sveikatos draudimo klausimais;
2.9.    priima ir registruoja Lietuvos asmenų, vykstančių į kitas EEE šalis ir Šveicarijos Konfederaciją, prašymus gauti E ar S formos pažymas;
2.10.    ruošia E ar S formos pažymas išvykstantiems asmenims ir jas išduoda;
2.11.    kaupia duomenis apie išduotas E ar S formos pažymas;
2.12.    tvarko atvykstančių iš kitų EEE šalių ir Šveicarijos Konfederacijos su E ar S formos pažymomis apskaitą;
2.13.    patvirtina atvykusių užsieniečių su atitinkamomis formomis draustumą;
2.14.    ruošia paklausimus kitų valstybių kompetentingoms institucijoms dėl draustumo privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimo;
2.15.    ruošia atsakymus kitų valstybių kompetentingoms institucijoms apie Lietuvos asmenų draustumo privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimą;
2.16.    priima prašymus ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles;
2.17.    išduoda duomenų apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas suvestines;
2.18.    ruošia pagal savo kompetenciją savo darbo ataskaitas ir ataskaitas apie apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu;
2.19.    užtikrina gyventojams teikiamos informacijos teisingumą ir tikslumą;
2.20.    bendradarbiauja su kitais Vilniaus TLK skyriais, su kitų teritorinių ligonių kasų giminingais skyriais;
2.21.    skyriaus vedėjo pavestas rengia skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, pažymas, aktus, kitus dokumentus, nagrinėja gautus asmenų prašymus ir pasiūlymus;
2.22.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.23.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.24.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.25.    pagal kompetenciją užtikrina visuomenės informavimą apie sveikatos draudimo sistemą, skelbiant visuomenės informavimo priemonėse informacinius pranešimus ar kitą informacinę medžiagą, rengiant informacines garso ir vaizdo priemones, organizuojant konferencijas, renginius, socialines reklamas, švietėjiškas akcijas ir kt.;
2.26.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.