Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS SRITIS
1. Pagrindinė veiklos sritis:
1.1. sprendimų įgyvendinimas.

2. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
2.1. veiklos planavimas;
2.2. kitos specialiosios veiklos sritys.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
3. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
3.1. privalomasis sveikatos draudimas.

4. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
4.1. veiklos procesų planavimas;
4.2. viešasis administravimas.


FUNKCIJOS       
5. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
6. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
7. Prireikus vadovauja įstaigai.
8. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
9. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
11. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.         
12. Organizuoja, koordinuoja ir užtikrina Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) veiklą, susijusią su efektyviu Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų, skirtų Vilniaus TLK, planavimu.
13. Organizuoja Vilniaus ir Alytaus apskričių gyventojų sveikatos priežiūros poreikių nustatymą ir vertinimą, atrankinius draudžiamųjų sveikatos būklės stebėjimus, analizuoja ir vertina duomenis apie apskrities savivaldybių gyventojams suteiktas paslaugas, teikia išvadas ir siūlymus direktoriui.
14. Analizuoja ir koordinuoja PSDF biudžeto dalies, nustatytos Vilniaus TLK, išlaidas atskiroms paslaugų rūšims, teikia pasiūlymus direktoriui dėl veiksmingesnio šių lėšų panaudojimo.
15. Koordinuoja ir kontroliuoja Vilniaus TLK sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų teikimo, jų apmokėjimo, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo derinimą, pasirašytų sutarčių vykdymą.
16. Koordinuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) teikiamų ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, kiekį, kokybę, prieinamumą ir tinkamumą, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą ir teisėtumo kontrolę; vaistinių kontrolę dėl PSDF biudžeto lėšų, skirtų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimo teisėtumą ir subalansavimą.
17. Teikia pasiūlymus direktoriui dėl sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, užtikrinant PSDF biudžeto lėšų efektyvų naudojimą.       
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.2. studijų kryptis – ekonomika;
20.3. studijų kryptis – teisė;
20.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

20.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
20.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
20.7. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
20.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.