Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicinos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    turėti ne mažesnę nei 3 metų patirtį sveikatos draudimo įgyvendinimo ir sveikatos draudimo informacinių technologijų vartojimo srityje;
1.3.    gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktikoje;
1.6.    būti susipažinęs su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu, žinoti sveikatos ekonomikos, medicininės etikos ir deontologijos pagrindus, sveikatos priežiūros paslaugų ir technologijų vertinimo principus, teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą ir asmens duomenų apsaugą, gebėti juos taikyti praktikoje;
1.7.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    kartu su skyriaus vedėju planuoja ir organizuoja Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbą; 
2.2.    kartu su skyriaus vedėju dalyvauja Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams sprendžiant klausimus / problemas, kurie susiję su: 
2.2.1.    Vilniaus TLK zonos aptarnaujamų gyventojų informavimu apie: 
2.2.1.1.    Vilniaus TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą; 
2.2.1.2.    teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, jų teikimo tvarką ir sąlygas;
2.2.1.3.    sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;     
2.2.1.4.    medicininės reabilitacijos paslaugas;
2.2.1.5.    būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje ir apmokamų  PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą; 
2.2.1.6.    gyventojų prisirašymo pirminės sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
2.2.1.7.    kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo ir galiojimo tvarką;
2.2.1.8.    prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
2.2.2.    interesantų priėmimu;
2.2.3.    medicininės apskaitos formų, patvirtinančių arba nepatvirtinančių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis, pildymu; 
2.3.    konsultuoja gyventojus telefonu ir žodžiu apie mokamų ir nemokamų (apmokamų PSDF biudžeto lėšomis) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką.;
2.4.    bendrauja su kitomis institucijomis dėl draustumo privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimo;
2.5.    įrašo duomenis informacinėje sistemoje apie asmens privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;
2.6.    patvirtina atvykusių užsieniečių su atitinkamomis formomis, draustumą;
2.7.    atlieka Vilniaus TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vykdymo kontrolę;
2.8.    teikia praktinę ir metodinę pagalbą gyventojams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms;
2.9.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.10.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.11.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.12.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.13.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.14.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.