Pareigų aprašymas Spausdinti


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį medicinos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, privalomąjį sveikatos draudimą, viešojo administravimo, vadybos, sveikatos ekonomikos, medicininės etikos ir deontologijos pagrindus bei kitus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su sveikatos draudimo sistema bei farmacine veikla, mokėti jais vadovautis;
1.3.    išmanyti sveikatos priežiūros paslaugų ir technologijų vertinimo principus, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
1.4.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, gebėti rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.5.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.6.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.7.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    vykdo Vilniaus TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) ir vaistinėmis vykdymo kontrolę:
2.2.      sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo kontrolę;
2.3.      kaip sveikatos priežiūros paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus;
2.4.       sveikatos priežiūros paslaugų teikimo medicininę ir ekonominę kontrolę bei ekonominio efektyvumo įvertinimą;
2.5.     sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybinę (kai nustatyti vertinimo kriterijai) ir kiekybinę kontrolę;
2.6.     vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų išrašymo ASPĮ ir išdavimo vaistinėse kontrolę;
2.7.     ortopedinės technikos ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išdavimo kontrolę;
2.8.     ortopedijos įmonių gamybinių patalpų ir patalpų apdraustiesiems aptarnauti patikrinimus pagal nustatytus reikalavimus;  
2.9.    supažindina su kontrolės išvadomis Kontrolės skyriaus vedėją, Vilniaus TLK direktorių ir (ar) jo pavaduotoją, tikrinto ūkio subjekto administraciją, jeigu reikia, kitas institucijas;
2.10.      kontrolės procedūros metu nustačius pažeidimus, atitinkančius Administracinių teisių pažeidimo kodekso nuostatas, surašo Administracinio nusižengimo protokolą;
2.11.    analizuoja tikrintų ūkio subjektų atsiliepimus į atliktos kontrolės išvadas ir teikia pasiūlymus Kontrolės skyriaus vedėjui;
2.12.    kontrolės tvarkos aprašo nustatyta tvarka dalyvauja patikrinimo rezultatų svarstyme;
2.13.    rengia Patikrinimo pažymas ir Ekspertizės pažymų projektus, jas registruoja pažymų registruose;
2.14.    teikia pasiūlymus Vilniaus TLK direktoriui ir (ar) jo pavaduotojui:
2.15.    dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir kitomis įstaigomis;
2.16.      dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, užtikrinant PSDF biudžeto lėšų efektyvų naudojimą;
2.17.     dėl teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir apmokėjimą, tobulinimo;
2.18.    dėl apdraustųjų teisių apsaugos, kad būtų užtikrintos tinkamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygos;
2.19.    įvertina ASPĮ pateiktą medicinos dokumentaciją ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika, tuberkuliozės gydymo pratęsimas ir kt.);
2.20.    kontroliuoja ES valstybių piliečiams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo, prieinamumo ir pateikimo apmokėti pagrįstumą;
2.21.     nustatyta forma rengia VLK informaciją (suvestines) apie atliktas kontrolės procedūras; 
2.22.    atlieka ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, klinikinio kodavimo kontrolę;
2.23.    nagrinėja apdraustųjų ir kitų asmenų skundus ir prašymus dėl sveikatos priežiūros sąlygų galimo pažeidimo;
2.24.    konsultuoja pacientus ir / ar nagrinėja skundus dėl jų teisių galimo pažeidimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
2.25.    ruošia atsakymų pareiškėjams projektus, teikia juos tvirtinti skyriaus vedėjui, direktoriaus pavaduotojui ir direktoriui;
2.26.    ruošia raštus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie jose nustatytus apdraustųjų teisių pažeidimus, neteisėtus mokėjimus;
2.27.    konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikimo ir apmokėjimo;
2.28.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.29.    vykdo įstatymus, spendimus, potvarkius ir įsakymus pagal savo kompetenciją;
2.30.    bendradarbiauja su kitais Vilniaus TLK skyriais, teikia praktinę metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir kitoms įstaigoms;
2.31.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.32.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.33.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.34.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.35.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.