Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS SRITIS
1. Priežiūra ir kontrolė.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo kontrolė.

FUNKCIJOS         
3. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
4. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
7. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
8. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.        
11. Atlieka sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo kontrolę, kaip sveikatos priežiūros paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo medicininę ir ekonominę kontrolę bei ekonominio efektyvumo įvertinimą.
12. Atlieka sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybinę (kai nustatyti vertinimo kriterijai) ir kiekybinę kontrolę, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP), kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo ASPĮ ir išdavimo vaistinėse kontrolę.
13. Rengia Patikrinimo pažymas, Ekspertizės pažymų projektus, kitus dokumentus, priskirtus Kontrolės skyriaus kompetencijai (raštus, pažymas, tarnybinius pranešimus ir aktus).
14. Kontrolės procedūros metu nustačius pažeidimus, atitinkančius Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, surašo Administracinio nusižengimo  protokolą.
15. Analizuoja informacinės sistemos SVEIDRA duomenis apie ASPĮ suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išrašytus ir parduotus (išduotus) kompensuojamuosius vaistus ir MPP, apibendrina jos duomenis ir rengia pagrįstas išvadas.
16. Konsultuoja apdraustus asmenis dėl jų teisių galimo pažeidimo, nagrinėja jų skundus ir prašymus dėl sveikatos priežiūros sąlygų galimo pažeidimo; rengia atsakymų projektus.
17. Pagal kompetenciją atstovauja Vilniaus TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis; bendradarbiauja su kitais struktūriniais padaliniais.     
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
19.2. studijų kryptis – medicina;
19.3. studijų kryptis – farmacija;
19.4. studijų kryptis – reabilitacija;
arba:

19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
19.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
19.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.