Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį medicinos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    turėti ne mažesnę nei 1 metų patirtį sveikatos draudimo įgyvendinimo ir sveikatos draudimo informacinių technologijų vartojimo srityje;
1.3.    gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, viešąjį administravimą, gebėti juos taikyti praktikoje;
1.6.    žinoti sveikatos ekonomikos, medicininės etikos ir deontologijos pagrindus, sveikatos priežiūros paslaugų ir technologijų vertinimo principus, teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą ir asmens duomenų apsaugą, gebėti juos taikyti praktikoje;
1.7.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1.    kartu su Kontrolės skyriaus vedėju planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
2.2.    suderinęs su skyriaus vedėju, skiria pavedimus skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja darbuotojų sprendžiamus klausimus / problemas, pagal skyriui priskirtą kompetenciją;
2.3.    atlieka Vilniaus TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ)  ir vaistinėmis vykdymo kontrolę:
2.3.1.     sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo kontrolę;
2.3.2.     kaip sveikatos priežiūros paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus;
2.3.3.     sveikatos priežiūros paslaugų teikimo medicininę ir ekonominę kontrolę bei ekonominio efektyvumo įvertinimą;
2.3.4.     sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybinę (kai yra nustatyti vertinimo kriterijai) ir kiekybinę kontrolę;
2.3.5.    vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo ASPĮ ir išdavimo vaistinėse kontrolę.
2.4.    atlieka ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, klinikinio kodavimo kontrolę;
2.5.    atlieka ASPĮ ir vaistinių kontrolės procedūrų metu nustatytų neatitikčių stebėseną, teikia pasiūlymus dėl ASPĮ ir vaistinių kartotinių tikrinimų;
2.6.    supažindina su kontrolės išvadomis Kontrolės skyriaus vedėją, Vilniaus TLK direktorių ir (ar) jo pavaduotoją, tikrinto ūkio subjekto administraciją ir, jeigu reikia, kitas institucijas;
2.7.    kontrolės procedūros metu nustačius pažeidimus, atitinkančius Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, surašo Administracinio nusižengimo  protokolą;
2.8.    analizuoja tikrinto ūkio subjekto atsiliepimus į atliktos kontrolės išvadas;
2.9.    atlieka sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis kontrolės procedūros baigiamąjį etapą – organizuoja tikrinimo rezultatų svarstymą: per tikrinimus nustatytų faktų ir tikrinto ūkio subjekto atsiliepimų į atliktus tikrinimus ekspertizę / vertinimą, rengia ekspertizės pažymas, teikia jas direktoriui tvirtinti;
2.10.    nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir informuoja pareiškėjus;
2.11.    nagrinėja apdraustųjų ir kitų asmenų skundus ir prašymus dėl sveikatos priežiūros sąlygų galimo pažeidimo;
2.12.    ruošia atsakymų pareiškėjams projektus, teikia juos tvirtinti skyriaus vedėjui, direktoriui ir (ar) jo pavaduotojui;
2.13.    ruošia raštus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie jose nustatytus apdraustųjų teisių pažeidimus, neteisėtus mokėjimus;
2.14.    konsultuoja apdraustus asmenis dėl jų teisių galimo pažeidimo;
2.15.    teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui ir vadovybei dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo pagrįstumo bei sutarčių sudarymo;
2.16.    įvertina ASPĮ pateiktą medicinos dokumentaciją ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika, tuberkuliozės gydymo pratęsimas ir kt.);
2.17.    teikia praktinę metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir kitoms įstaigoms;
2.18.    pagal kompetenciją atstovauja Vilniaus TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, bendradarbiauja su kitais struktūriniais padaliniais;
2.19.    pagal kompetenciją užtikrina visuomenės informavimą apie sveikatos draudimo sistemą, skelbiant visuomenės informavimo priemonėse informacinius pranešimus ar kitą informacinę medžiagą, rengiant informacines garso ir vaizdo priemones, organizuojant konferencijas, renginius, socialines reklamas, švietėjiškas akcijas ir kt.;
2.20.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.21.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.22.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.23.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.24.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.25.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.