Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį arba jam prilygintą (informatikos ar informatikos inžinerijos krypties) išsilavinimą;
1.2.    mokėti administruoti MS Windows, platformos MS Windows Server operacines sistemas ir užtikrinti jų darbą;
1.3.    išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus;
1.4.    būti susipažinęs su duomenų bazių valdymo sistemomis Oracle;
1.5.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą ir privalomąjį sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, informacinių technologijų raidą, sugebėti taikyti juos praktiškai;
1.6.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.7.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.8.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.1.    teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) mastu prižiūri informacinės sistemos (toliau – IS) „Sveidra“ ir jos posistemių funkcionavimo stabilumą;
2.2.    konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, optikas ir Vilniaus TLK darbuotojus Vilniaus TLK administruojamos kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų plėtros, asmens duomenų apsaugos klausimais;
2.3.    TLK mastu administruoja tarnybinio elektroninio pašto sistemos darbą;
2.4.    atsako už nepriekaištingą Vilniaus TLK darbo vietų techninės ir programinės įrangos veikimą;
2.5.    atsako už spausdintuvų techninės įrangos priežiūrą ir palaikymą; 
2.6.    administruoja Vilniaus TLK vietinį kompiuterių tinklą;
2.7.    TLK mastu administruoja informacinę sistemą „Sveidra“ ir jos posistemius: suteikia arba anuliuoja informacinės sistemos „Sveidra“ naudotojams reikiamą prieigą prie informacinės sistemos „Sveidra“, laikydamasis privalomų duomenų saugos reikalavimų; 
2.8.    sprendžia informacinių technologijų pagalbos sistemoje užregistruotus ir Vilniaus TLK grupei priskirtus incidentus; 
2.9.    rengia ir administruoja duomenų teikimo sutartis;
2.10.    atsako už asmens duomenų teisinę apsaugą;
2.11.    yra atsakingas, kad kompiuterinė ir kitokia technika būtų tinkamai naudojama;
2.12.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.13.    vedėjo pavedimu pavaduoja kitus darbuotojus;
2.14.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.15.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.16.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.