Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį informatikos ar informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
1.3.    mokėti administruoti MS Windows, platformos MS Windows Server operacines sistemas ir užtikrinti jų darbą;
1.4.    išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus;
1.5.    būti susipažinęs su duomenų bazių valdymo sistemomis Oracle;
1.6.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą ir privalomąjį sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, informacinių technologijų raidą, sugebėti taikyti juos praktiškai;
1.7.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.8.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.9.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.1.    bendradarbiauja su teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) ar Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) administratoriumi ir (ar) TLK ar VLK saugos įgaliotiniu sprendžiant informacinės sistemos „Sveidra“ posistemių darbo sutrikimus;
2.2.    konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, optikas ir Vilniaus TLK darbuotojus Vilniaus TLK administruojamos kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų plėtros, asmens duomenų apsaugos klausimais; 
2.3.    vykdo duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas; 
2.4.    vykdo informacijos saugos įgaliotinio funkcijas; 
2.5.    projektuoja ir kuria papildomas kompiuterių programas, skirtas TLK funkcijoms vykdyti;
2.6.    atlieka Vilniaus TLK tvarkyti pavestos ligonių kasų interneto svetainės dalies ir intraneto keitimo ir programavimo darbus; 
2.7.    atlieka programinės įrangos apskaitą;
2.8.    atsako už nepriekaištingą vaizdo įrašymo sistemos veikimą; 
2.9.    prižiūri serverių techninę dalį ir administruoja jos programinę įrangą; 
2.10.    sprendžia informacinių technologijų pagalbos sistemoje užregistruotus incidentus;
2.11.    atsako už asmens duomenų teisinę apsaugą, pateikiamos informacijos konfidencialumą;
2.12.    atsako, kad kompiuterinė ir kitokia technika būtų tinkamai naudojama;
2.13.    analizuoja ir nustato Vilniaus TLK reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos ar kitų informacinių technologijų bei sistemų paslaugų ir prekių poreikį, teikia informaciją apie jį TLK direktoriui; esant poreikiui inicijuoja kompiuterinės, programinės, kompiuterio ryšio įrangos bei su jos priežiūra, remontu ir tvarkymu susijusių paslaugų pirkimą; 
2.14.    ruošia specifikacijas perkant kompiuterinę techniką ar programinę įrangą;
2.15.    konsultuoja darbuotojus kompiuterių tinklo, operacinės sistemos ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
2.16.    konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą duomenų naudotojams apie informacines sistemas;
2.17.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.18.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.19.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.20.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus darbuotojus;
2.21.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.22.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.