Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (statistikos, ekonomikos, vadybos, matematikos ar informatikos krypties) išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo vartotojų kompiuterių programomis patirtį;
1.3.    būti susipažinęs su Windows operacine sistema, puikiai dirbti programų paketo MS Office priemonėmis, turėti darbo su duomenų bazėmis patirties;
1.4.    būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.5.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.1.    kontroliuoja, ar informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiami duomenys apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas laiku perduodami iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų; 
2.2.    analizuoja duomenis apie Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – Vilniaus TLK) veiklos zonos gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;
2.3.    atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlos, prieinamumo ir teikimo analizę, paslaugų naudojimo tendencijų analizę; 
2.4.    sistemina informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiamus duomenis pagal paslaugų grupes, ataskaitinius periodus;
2.5.    analizuoja  informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esančią informaciją, susijusią su privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamomis paslaugomis, vaistais, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos priemonėmis; formuluoja išvadas ir pasiūlymus;
2.6.    konsultuoja duomenų naudotojus ir teikia jiems metodinę medžiagą apie informacines sistemas;
2.7.    dalyvauja aptariant įstaigoms teikiamų ataskaitų formas ir būdus;
2.8.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.9.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.10.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.11.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus darbuotojus;
2.12.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.13.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.