Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (statistikos, matematikos, informatikos ar ekonomikos krypties) išsilavinimą;
1.2.    turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo vartotojų kompiuterių programomis patirtį;
1.3.    būti susipažinęs su operacine sistema Windows, puikiai dirbti programų paketo MS Office priemonėmis, turėti darbo su duomenų bazėmis patirties;
1.4.    būti susipažinęs ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.5.    sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.6.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.7.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.1.    kontroliuoja, ar informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiami duomenys apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas laiku perduodami iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų;
2.2.    tvarko informaciją apie apdraustiesiems išduotas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo pažymas; 
2.3.    tikrina, ar asmens sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitose pateikiami duomenys atitinka informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis;
2.4.    rengia medicininės reabilitacijos lėšų panaudojimo suvestines, vertina šių paslaugų naudojimo pokyčius; 
2.5.    konsultuoja ASPĮ dėl suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos;
2.6.    ruošia suinteresuotosioms šalims informaciją iš informacinės sistemos „Sveidra“;
2.7.    formuoja statistines ataskaitas iš informacinėje sistemoje „Sveidra“ esančių duomenų administracijai, kitiems Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – Vilniaus TLK) skyriams ir skelbia jas ligonių kasų interneto svetainėje;
2.8.    atsako už tvarkomų duomenų, paruoštų ataskaitų ir suvestinių teisingumą;
2.9.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.10.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.11.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.12.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus darbuotojus;
2.13.    nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.14.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.