Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų (ekonomikos, vadybos) ar  verslo ir viešosios vadybos (finansų, apskaitos), ar matematikos mokslų (statistikos, matematikos) krypties išsilavinimą;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį asmens sveikatos draudimą;
1.3.     gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.6.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
2.1.    dalyvauja sutarčių sudarymo procese, vykdo pavedimus jį įgyvendinti; 
2.2.    priima iš  vaistinių  prašymus ir dokumentus, reikalingus sudaryti ar papildyti sutartims dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis; rengia sutartis su priedais ir teikia pasirašyti, rengia susitarimus; vykdo jų kontrolę;
2.3.    gavus iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) patvirtintą PSDF biudžetą, apskaičiuoja lėšų poreikį ir paskirsto ASPĮ lėšas, skirtas Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programai, Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai, Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programai, Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai, Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai (toliau – prevencijos programos);
2.4.    kas mėnesį pagal pateiktas prevencijos programų paslaugų ekonomines ataskaitas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) priima ir tikrina sąskaitas; sąskaitas teikia Finansų ir apskaitos skyriui;
2.5.    kas ketvirtį rengia ir teikia VLK duomenis apie Vilniaus TLK veiklos zonoje esančių ASPĮ prevencijos programų vykdymą;
2.6.    kas ketvirtį teikia ligonių kasų interneto svetainėje skelbtiną informaciją apie prevencijos programų vykdymą;
2.7.    teikia ligonių kasų interneto svetainėje skelbtiną informaciją apie galiojančias sutartis su vaistinėmis;
2.8.    informacinės sistemos „Sveidra“ Kompensuojamųjų vaistų apskaitos posistemyje (KVAP) nuolat atnaujina informaciją apie galiojančias sutartis su vaistinėmis;
2.9.    konsultuoja ASPĮ prevencijos programų paslaugų apmokėjimo sąlygų, vaistines – sutarčių sudarymo klausimais;
2.10.    atlieka PSDF operacijas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS);
2.11.    atlieka einamąją finansų kontrolę, t. y. patikrina, ar apskaitos dokumentai parengti tinkamai, ar į apskaitos dokumentus neįtrauktos paslaugos, kurių pagal pasirašytas sutartis TLK nėra įsipareigojusi apmokėti, ar apskaitos dokumentuose nurodytos sumos neviršija sutartyse šalių prisiimtų įsipareigojimų;
2.12.    vykdo administruojamos PSDF biudžeto dalies paskesnę finansų kontrolę, analizuoja  administruojamo PSDF biudžeto vykdymą,  rengia išvadas, o pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (jeigu reikia – ir dažniau) analizės išvadas teikia Sutarčių skyriaus vedėjui;
2.13.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.14.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.15.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.16.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.17.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.18.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.