Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų (ekonomikos, vadybos) ar  verslo ir viešosios vadybos (finansų, apskaitos), ar matematikos mokslų (statistikos, matematikos) krypties išsilavinimą;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį asmens sveikatos draudimą;
1.3.     gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.6.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas: 
2.1.    dalyvauja sutarčių sudarymo procese, priima iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) prašymus ir dokumentus, reikalingus sudaryti sutartims dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo, juos vertina ir informuoja ASPĮ dėl sutarties pasirašymo, rengia sutartis su priedais, susitarimus ir teikia pasirašyti, vykdo jų kontrolę; 
2.2.    kas mėnesį priima ir tikrina ASPĮ pateiktas suteiktų dantų protezavimo paslaugų ataskaitas Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų posistemyje (toliau – EVIS DP posistemis); sąskaitas teikia Finansų ir apskaitos skyriui; 
2.3.    teikia ligonių kasų interneto svetainėje skelbtinus duomenis apie dantų protezavimo paslaugas teikiančias įstaigas;
2.4.    konsultuoja ASPĮ dėl sutarčių sudarymo ir dantų protezavimo paslaugų apmokėjimo sąlygų, dėl darbo EVIS DP posistemio programa ir jos funkcionalumo;
2.5.    EVIS DP posistemyje nuolat atnaujina informaciją  apie galiojančias sutartis su įstaigomis, teikiančiomis dantų protezavimo paslaugas;
2.6.    atlieka Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) operacijas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS);
2.7.    atlieka einamąją finansų kontrolę, t. y. patikrina, ar apskaitos dokumentai parengti tinkamai, ar į apskaitos dokumentus neįtrauktos paslaugos, kurių pagal pasirašytas sutartis TLK nėra įsipareigojusi apmokėti, ar apskaitos dokumentuose nurodytos sumos neviršija sutartyse šalių prisiimtų įsipareigojimų;
2.8.    vykdo administruojamos PSDF biudžeto dalies paskesnę finansų kontrolę, analizuoja  administruojamo PSDF biudžeto vykdymą,  rengia išvadas, o pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (jeigu reikia – ir dažniau) analizės išvadas teikia Sutarčių skyriaus vedėjui;
2.9.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.10.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.11.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.12.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.13.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.14.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.