Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį medicinos arba visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį asmens sveikatos draudimą;
1.3.    gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.6.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas: 
2.1.    dalyvauja sutarčių sudarymo procese, rengia ir papildo sutarčių nomenklatūrinius priedus, pateikia juos pasirašyti;
2.2.     priima, sistemina ir vertina iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – ASPP) sąrašus, kuriuos ASPĮ pateikia kartu su prašymais sudaryti arba papildyti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis;
2.3.    Vertina ASPĮ tarpusavio sutartis:
2.3.1.     dėl pirminių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nedarbo metu užtikrinimo;
2.3.2.     dėl pirminės psichikos paslaugų teikimo  užtikrinimo;
2.3.3.     dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimo.
2.4.    įvertina  Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklapyje pateikiamus įsakymus apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijų pasikeitimus;
2.5.    nuolat atnaujina ASPĮ teikiamų ASPP sąrašą SKLAP (IS „Sveidra“ klasifikatorių posistemis) sistemoje;
2.6.    teikia interneto svetainėje skelbtinus duomenis apie ASPĮ teikiamas ASPP, informaciją, kur kreiptis šeimos gydytojo ne darbo metu, ASPĮ, teikiančių pirminio lygio odontologinės sveikatos priežiūros paslaugas,  pirminę psichinės sveikatos pagalbą ir  slaugos paslaugų namuose sąrašą;
2.7.    konsultuoja ASPĮ dėl ASPP nomenklatūros ir teikimo sąlygų;
2.8.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.9.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.10.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.11.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.12.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.13.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.