Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų (ekonomikos, vadybos) ar verslo ir viešosios vadybos (finansų, apskaitos), ar matematikos mokslų (statistikos, matematikos) krypties išsilavinimą;
1.2.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį asmens sveikatos draudimą;
1.3.     gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais;
1.4.    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
1.5.    gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
1.6.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas: 
2.1.    dalyvauja sutarčių sudarymo procese;
2.2.    kas mėnesį rengia ir teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio (toliau – DU) ataskaitų (forma 3-DU) suvestinę, rengia analizes; 
2.3.    kas mėnesį rengia ir teikia VLK informaciją apie ASPĮ atsiskaitymo su darbuotojais (darbo užmokesčio) eigą, analizuoja, rengia suvestines ataskaitas;
2.4.    kas ketvirtį rengia ir teikia VLK bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ASPĮ finansinės veiklos ataskaitų suvestines ir analizę;
2.5.    konsultuoja ASPĮ dėl finansinių ir DU ataskaitų pateikimo sąlygų;
2.6.    informuoja skyriaus vedėją apie kuruojamas veiklos sritis;
2.7.    nagrinėja gaunamus raštus ir skyriaus vedėjo pavedimu rengia skyriaus kompetencijai priskirtų raštų ir atsakymų projektus;
2.8.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose;
2.9.    skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
2.10.     nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
2.11.    vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, skirtus įgyvendinti Vilniaus TLK strateginiams tikslams.